Ønsker du å bli medlem?

Viktig

  • Maks størrelse på båt i havna: øvre grense er 45 fot (13,7 m) og maks 15 tonn.

  • Krav til søkers bosted: i følge vedtektene til Småbåtutvalget i Oslo, for båtforeninger på kommunal grunn, skal søkere med bodstedsadresse i Oslo ha fortrinn på plasser, unntatt fra denne regelen er personer bosatt i kommuner som ikke grenser til sjøområder.

  • Ønsker du å få greie på hvor på venteliste du er plassert er du velkommen til å kontakte vår havnesjef på styret@revierhavnen.no

Behandlingsprosessen

Søknad behandles på styremøte hvor det gjøres vedtak om søknaden innvilges, avslås eller om søkeren må kontaktes grunnet ev ufullstendig søknad. Se for øvrig Vedtektene, § 3. Medlemskap.

Godkjente søknader settes på venteliste

Om søknaden innvilges, mottar søker en faktura for ventelistegebyr. Ventelistegebyret er p.t. på 400 kroner pr år. Tilbud om sesongplass gis når/om det er ledig bryggeplass. Vi har dessverre ikke kapasitet til videre oppfølging i prosessen (informasjon om mottatt søknad, behandlingstid, sannsynlighet for opptak, etc.) Det henvises til generell informasjon på nettsidene.


Tilbake