§ 1. Formål

Revierhavnens Baatforening er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for eiere av fritidsbåter. Foreningens formål er å skaffe havneplass og vinteropplag for medlemmenes båter, plass for båtenes utstyr og å ivareta medlemmenes interesser som båteiere.

Foreningen skal fremme og utvikle sikkerhet til sjøs og i havn samt godt sjømannskap. Videre skal den stimulere og legge forholdene til rette for medlemmenes barn/ungdom slik at de kan utvikle en sunn interesse for båtlivet.

§ 2. Organisatorisk tilknytning

I saker av felles interesse samarbeider foreningen med andre organisasjoner. Foreningen er medlem av Oslofjorden Båteierunion og Oslofjordens Friluftsråd. Foreningen er også medlem av et fellesutvalg for alle båtforeningene på Hovedøya samt støttemedlem av Forbundet Kysten.

Foreningen kan bare bli medlem av de organisasjoner foreningens årsmøte til en hver tid gjør vedtak om.

§ 3. Medlemskap

Bare fritidsbåteiere kan få medlemskap i Revierhavnens Baatforening. Firmaer, partsrederier eller andre interesseorganisasjoner kan ikke opptas som medlemmer.

Det skilles mellom 4 former for medlemskap: 

a) Medlemskap med innskudd (ordinært medlem): Medlem som har betalt inn innskudd i foreningen og «eier» plass i havna. Et medlem med innskudd kan melde fra til Styret om passivt medlemskap, dette skal gjøres i god tid før sesongen starter og senest 1. mars. 

b) Medlemskap uten innskudd: Nytt medlem som ikke har betalt innskudd i foreningen. Disse vil få tildelt plass i havna etter ansiennitet og kapasitet av ledige plasser. Har man ikke blitt tildelt sesongplass, har man heller ikke rett til nøkkelbrikker eller rabatt/fordeler på klubbhuset.

c) Juniormedlemskap: Dette gjelder for barn og ungdom som har tilknytning til foreningen via ordinært medlem, Juniormedlemskap gjelder til man fyller 19 år. Ordinært medlem anbefaler og hefter for juniormedlemmet. Båter til juniormedlemmer skal ikke overstige 17 fot, og skal ikke oppta ordinære plasser.

d) Pensjonistmedlemskap: (uten båt/uten innskudd) (ordinært medlem): Dette er for medlemmer som etter mange år i foreningen overlater plassen til yngre familiemedlemmer, eller som selger båt og får utbetalt innskuddet sitt, men som fortsatt ønsker å være en del av det unike miljøet i havna. Disse vil ved å betale en sum fastsatt av styret, fortsatt få tilgang til øya og medlemshuset.

 

 1. Ved søknad om medlemskap i foreningen nyttes foreningens blankett: “Søknad om medlemskap”.
 2. Båten skal forevises og godkjennes av styret ved havnesjefen.
 3. Medlemskap kan etter skriftlig søknad til styret overføres til ektefelle, samboer, barn eller foreldre.
 4. Medlemskap kan ikke overdras ved salg av båt.

 

§ 4. Innskudd og nøkkeldepositum

Foreningens flytehavn er basert på innskuddsfinansiering etter følgende regler:

 

 1. Innskudd og nøkkeldepositum innbetales i sin helhet sammen med kontingenter når søker opptas som medlem og før båt legges i anlegget.
 2. Innskuddet kan indeksreguleres. Indeksregulering vedtas av årsmøtet. Nøkkeldepositum fastsettes av styret.
 3. Innskuddet er ikke rentebærende. Det tilbakebetales etter utmelding med sitt pålydende beløp, fratrukket et oppgjørs-/ekspedisjonsgebyr (gjelder medlemskap før 1999). Tilbakebetalingen skjer etter tørn-ordning, så snart nye medlemmer har betalt innskudd.
 4. Når et medlem ikke leverer inn foreningens nøkkel/nøkler etter oppsigelse av medlemskap, vil det bli beregnet et gebyr som fastsettes av årsmøtet. Gebyret vil bli trukket fra ved tilbakebetaling av bryggeinnskuddet.

 

§ 5. Kontingenter / gebyrer

 

 1. Årskontingent, innmeldingskontingent og gebyrer for ikke utført dugnad/nattevakt fastsettes av årsmøtet. Styret fremmer forslag til kontingentendringer for årsmøtet.
 2. Ordinære medlemmer
  Årskontingenten for ordinære medlemmer følger kalenderåret. Den dekker sommer- og vinterplass på land, eller i boblehavn, ett oppsett/utsett i året og gir rett til fri leie av ett skap i båthus (hvis ledig) samt til opplegg av en jolle på land. Medlemmer som, etter slippmannskapenes skjønn, har for stor båt til å bli slippsatt i foreningens anlegg, mister retten til oppsett/utsett uten at dette gir kontingentreduksjon.
 3. Æresmedlemmer
  Æresmedlemmer er fritatt for årskontingent.
 4. Pensjonistmedlemmer uten båt med minst 10 års medlemskap og som har fylt 67 år, kan ved skriflig søknad til styret få redusert årskontigenten. Kontigenten settes til kr. 200,-
 5. Medlemmer uten innskudd og Juniormedlemme.
  Medlemmer uten innskudd og juniormedlemmer betaler ikke innskudd og innmeldingskontingent. Kontingenten fastsettes av styret slik at det kompenserer for manglende innskudd mv. Sesongkontingenten dekker sommer- og vinteropplag i havn/boblehavn.
 6. Båt nr. 2
  Det betales tilleggskontingent for båt nr. 2 (mellom 12 og 17 fot) fastsatt av styret. Det betales ordinær sesongkontingent for båt nr. 2 som er større enn 17 fot. Båt nr. 2 må det søkes om hvert år før 1. april.
 7. Flyttegebyr
  Flyttegebyr påløper medlem som er til hinder ved utsett. Medlem som ønsker å sette ut før fastsatt dato, må betale flyttegebyr for eventuelle båter som må flyttes. Gebyret fastsettes av styret.

 

§ 6. Betaling av kontingenter / gebyrer / elektrisk strøm

 

 1. Kontingentåret regnes fra 1. januar til 31. desember.
 2. Alle kontingenter for medlemmer betales samlet – en gang innen utgangen av april. Nye medlemmer betaler kontingenter for ett år dersom opptak som medlem skjer i tiden 1. januar til 30. juni. Skjer opptak som medlem etter 1. juli, regnes kontingenter fra 1. juli til 31. desember. Tilsvarende reduksjon gjelder ved utmeldelse i første halvår.
 3. Når saklig grunn tilsier det, kan styret innvilge deling og utsettelse av innbetalingen. Dette fordrer i så fall skriftlig søknad før 1. april.
 4. Kontingent for medlemmer uten innskudd beregnes pr. sesong og betales forskuddsvis.
 5. Medlemmer som skifter bryggeplass i løpet av sesongen, blir belastet kontingent etter bredeste plass. Medlemmer som er uten båt et helt kalenderår, blir belastet for grunnbeløpet. Slike medlemmer har fortrinnsrett fremfor nye søkere så sant krav om bryggeplass blir meldt innen 1. april. Medlemmer som ikke benytter anlegget noen del av sommersesongen, kan søke om redusert kontingent (passivt medlemskap). Medlemmer som etter søknad har fått anledning til å ligge på land i sommersesongen, blir belastet kontingent som for bryggeplass.
 6. Ingen båt sjøsettes/slippsettes eller legges i havn før kontingenten og gebyrer er betalt.
 7. Et medlem som ikke har betalt sine kontingenter, gebyrer eller andre fordringer  innen  fristen,   kan ilegges purregebyr/forsinkelsesrenter. Ekstraordinære inndrivelseskostnader, så som juristhonorar og lignende, belastes medlemmet.
 8. Hvis medlemmet ikke betaler sin kontingent, gebyrer eller forbrukt elektrisk strøm etter å ha blitt varslet av styret pr. brev med 1 – én – måneds varsel, kan medlemskapet strykes
 9. Elektrisk strømforbuk
  Strømforbruk er ikke innbefattet i kontingenten. På alle brygger er det oppmontert elektriske poster med målere for strømforbruk. Styret avleser disse og belaster medlemmet for forbruk. Kr pr. kWt beregnes av styret. Det henvises til “Havn-, brygge- og fortøyningsinstruks”. Medlemmet er selv ansvarlig for å låse eget uttak når dette ikke er i bruk.

Medlemmer uten innskudd betaler sitt forventede forbruk forskuddsvis, mot senere avregning.

 

§ 7. Medlemmenes rettigheter

 

 1. Ordinært medlemskap i Revierhavnens Baatforening sikrer alle ordinære medlemmer likeverdig status i forhold til foreningens tilbud og vedtekter. Medlemmer uten innskudd og juniormedlemmene har begrensede rettigheter når det gjelder bruk av brygge/slipp.
 2. Det enkelte medlem har rett til 1 – én – båtplass. I tillegg har ordinære medlemmer rett til 1 – én – jolleplass på land Søknad om jolleplass i sjøen behandles etter søknadsansiennitet. Jolle er definert slik: "En åpen slepejolle uten dekk og vindskjerm, maks. 12 fot og maks. 9,9 hk motor".
 3. Båt nr. 2
  Større joller og lignende opp til 17 fot kan etter skriftlig søknad gis plass for én sesong av gangen i den grad det er plass på fortrinnsvis ukurante plasser. 
 4. Ordinære medlemmer har rett til å oppbevare båtinventar og presenninger i bryggebodene på Båthusloftet og Snekkerskurloftet, master i Masteskuret og utenbordsmotorer i Motorskuret, hvis det er tilgjengelig plass. 
 5. Nøkkel til porter og fellesrom utleveres bare til medlemmer med innskudd. Medlemmer uten innskudd, med båt i havna, skal kun få utlevert nøkler til porter. Slik nøkkel/nøkler må ikke utlånes eller overdras til uvedkommende. I så fall er dette et alvorlig brudd på foreningens vedtekter.
 6. Ved sesongstart 1. april har pensjonistmedlemmer og juniormedlemmer fortrinnsrett til bryggeplass.

 

§ 8. Medlemmenes plikter

 

 1. Det er medlemmets plikt å følge de bestemmelser som er fastlagt i foreningens vedtekter og instrukser, samt verne om foreningens interesser og vise ro, orden og godt sjømannskap i havn og område foreningen disponerer. Ethvert medlem er ansvarlig for den/de personer det tar med seg på foreningens område.

  Foreningen har følgende instrukser:

  a) Vakt-/nattevaktinstruks
  b) Branninstruks (bygninger og havn)
  c) Havn-, brygge- og fortøyningsinstruks
  d) Opplags- og tomteområdeinnstruks
  e) Instruks for opphold i og bruk av bygninger
  f) Instruks for tillitsvalgte

 2. Sikkerhet
  Medlem som låner ut sin båt til fremmede, eller har servicefolk ombord når eier ikke er tilstede, skal informere nærliggende båter/bryggebas/tillitsvalgt/nattevakt om dette. Ved tvil skal fremmede avvises, styret underrettes, og om nødvendig tilkalles havnepolitiet.
 3. Utleie/utlån
  Et medlem som låner bort – eller leier bort sin båt i vinnings hensikt – til andre enn medlemmer i foreningen, har ikke vedtekt til å bruke foreningens havn som base for utlånsvirksomheten. Medlemmet har ikke vedtekt til å fremleie eller låne bort sin bryggeplass, jolleplass eller skap til medlemmer eller andre.
 4. Informasjonsplikt
  Styret skal til enhver tid holdes skriftlig underrettet om endringer i det enkelte medlems forhold til foreningen, så som kjøp og salg (også bytte av båt), overgang til medlemskap uten båt, adresseforandring o.l. Skjemaer for dette er lagt ut på foreningens hjemmeside og kan utleveres på kontoret.
 5. Merkeplikt
  Alt gods og alle eiendeler, innbefattet joller, kajakker og utenbordsmotorer, som lagres på foreningens område, skal være merket med eierens navn, bryggeplass og årstall for merking. I motsatt fall betraktes det som herreløst gods og tilfaller foreningen.
 6. Kontroll
  Styret har rett til, sammen med leier, å foreta kontroll av skap i Båthuset for å forhindre at det oppbevares brannfarlige væsker. Når skap ikke er merket med leietakers navn og når leietaker ikke er kjent, kan styret åpne skapet, eventuelt bringe eiers identitet på det rene og overbringe effektene til ham eller på beste måte ta vare på effektene for frigjøring av skapet. Uidentifiserte effekter og herreløst gods tilfaller foreningen.
 7. Salg av båt
  Medlemmet skal, før han/hun selger sin båt, ordne sitt økonomiske forhold til foreningen. Medlemmet hefter for alle påløpne kostnader helt til båten er fjernet. Når et medlem selger sin båt og fortsatt ønsker å være medlem gjelder § 8, punkt 4.
 8. Utmelding
  Utmelding skal skje skriftlig til styret. Ved medlemskapets opphør plikter ethvert medlem å:

  - ordne sitt økonomiske forhold overfor foreningen.
  - fjerne båt/jolle/opplagsmateriale/redskapskasse/motor fra foreningens område.
  - tømme sitt skap og fjerne sine eiendeler fra Båthusloftet.
  - innlevere nøkkel/nøkler mot tilbakebetaling av depositum.
  - oppgi kontonummer hvor bryggeinnskuddet skal settes inn da vi ikke foretar kontantutbetaling.

 

§ 9. Dugnad / nattevakt

For at medlemmene skal bli bedre kjent med hverandre og for å redusere driftskostnadene, er det dugnads- og nattevaktplikt for alle medlemmene. Hovedprinsippet er at styret innkaller til dugnad. Medlemmene innkalles via foreningens ulike informasjonskanaler til minst 2 dugnader pr. år. Utover dette har medlemmene selv plikt til å ta initiativ for å få gjennomført dugnadsplikten i løpet av sesongen. Hvert medlem plikter å gå to nattvakter pr. sesong. Manglende nattevakt/dugnad gebyrbelastes i henhold til årsmøtevedtak.

Se foreningens Vakt-/nattevaktinstruks

Medlemmer uten innskudd med båt i havnen og juniormedlemmer har de samme dugnads- og nattevaktplikter som ordinære medlemmer. Spesielle tillitsvalgte er etter styrets vurdering og vedtak fritatt for nattevakt-/dugnadsplikten.

Ekstraordinært dugnadsarbeid loggføres av dugnadsansvarlig (en i styret).

Medlemmer som ikke kan legitimere sitt fravær fra pliktig dugnad/nattvakt belastes med uteblivelsesgebyr etter satser vedtatt av foreningens årsmøte.

Sykdom, militærtjeneste, sivil yrkesbeordring o.l. samt pensjonistmedlemsskap gir etter søknad adgang til fritak for dugnads- og/eller nattevaktplikten.

Tillegg:

Ansvaret for fellesplikter (nattevakt og dugnad) generelt er knyttet til medlemskapet. Medlemmer, medeiere og ektefeller/partnere/samboere har ansvar og rettigheter i forhold til fellesplikter. Det vil si at to pr. medlemskap kan føre seg opp på nattevakter og dugnader sammen.

§ 10. Foreningens hederstegn og 25-årsnålen

 

 1. Revierhavnens Baatforenings hederstegn består av medalje og diplom. Det tildeles medlemmer som ved mangeårig innsats har tjent foreningen og dens sak. Medlem som tildeles hederstegnet innehar æresmedlemskap. Hederstegnet er personlig. Ved død returneres hederstegnet til styret.
 2. Hederstegnet disponeres av styret eller av en særskilt årsmøtevalgt komité. Hederstegnet utdeles på foreningens ordinære årsmøte av styreleder.
 3. Foreningens 25-års nål tildeles til odel og eie.

 

§ 11. Forsikring - Skade på annens båt – Foreningens ansvar

 

 1. Forsikring

  Alle medlemmer med båt er forpliktet til å ha gyldig ansvarsforsikring. Ved opp/utsett skal gyldig ansvarsforsikring for medlemmets båt forevises uoppfordret til Slippbas. Hvis noe medlem ved uhell eller uforsiktighet skader annet medlems båt mens denne ligger på sin plass på foreningens område, plikter vedkommende medlem helt ut å godtgjøre skaden. Blir ikke partene enige om skyldspørsmålet og skadeserstatningen, skal styret prøve å ordne saken i minnelighet.

  Ønsker partene å få saken avgjort ved voldgift, skal styret oppnevne tre upartiske personer, eller hver part oppnevner sin mann/kvinne og styret oppmannen/-kvinnen, som skal avgjøre saken og avsi dom etter reglene i lov om rettergangsmåten for tvistemål, kapittel 32.

  Partene skal avgi forklaring overfor de tre nevnte personer. Partene har adgang til å føre vitner.

  Den oppnevnte kommisjon skal deretter avsi dom som skal være bindende og endelig for begge parter både med hensyn til skyldspørsmålet og erstatningens størrelse. Dommen avsies uten hensyn til om begge parter møter.

  Skjønnspersonenes honorar bestemmes av styret og betales av den skjønnet går imot. Hvis skaden utøves av noen som ved anledningen benytter vedkommende medlems båt eller noen i medlemmets følge, må skaden likevel godtgjøres av vedkommende båteier.

  De samme forhold gjelder om det er foreningens inventar, slipper o.l. som skades.

 2. Foreningens ansvar

  Foreningen erstatter ikke bortkomne saker, og bærer heller ikke noe ansvar for sine funksjonærers handlinger, forutsatt at det ikke er vist grov uaktsomhet. Foreningen kan ikke lastes for eventuelt innbrudd/tyveri fra skap og boder i Båthuset, eiendeler i Motorcontainer/Masteskur/Snekkerskur eller foreningens område forøvrig. Foreningen har tegnet forsikring for person- og tingskade. Foreningen har tegnet yrkesskadeforsikring for dugnads- og slippmannskaper mv. Erstatning ytes innen forsikringsvedtektens  ramme.

 

§ 12. Fordeling av styrets verv etc.

 

 1. Styret, som består av fem medlemmer, har myndighet til å oppta og utelukke medlemmer i henhold til denne vedtekt. Styret leder foreningens drift.
 2. Styrelederen velges ved særlig valg for ett år ad gangen. For å kunne velges til styreleder, må vedkommende ha vært medlem i minst 3 – tre – år.
 3. Styret velges for to år ad gangen, dog slik at to styremedlemmer trer ut av styret hvert annet år.
 4. Etter endt periode har et styremedlem rett til å nekte gjenvalg i så lang tid det har fungert som styremedlem.
 5. Ved særlig valg velges tre varamedlemmer som alle velges for ett år ad gangen.
 6. Styret velger i sin midte havnesjef, tomte-/områdesjef, sekretær/redaktør og kasserer.
 7. Styret fordeler seg imellom ansvaret for de ulike driftsoppgavene.
 8. Styrets medlemmer kan ikke stå i kontrakts-/avtaleforhold til foreningens øvrige medlemmer eller avtalepartnere.

 

§ 13. Styreleder/nestleder

Styreleder er foreningens fremste tillitsvalgte. Styreleder sammenkaller til styremøter så ofte vedkommende finner det nødvendig, eller når tre av styremedlemmene forlanger det. Styreleder leder styremøtene. Styreleder anviser utbetalinger, og fører sammen med kasserer kontroll med foreningens bøker og gir det reviderte regnskap sin påtegning sammen med styrets medlemmer.

Nestleder overtar i styrelederens fravær, og hvis styreleder fratrer i perioden, overtar nestleder dennes plikter.

§ 14. Årsmøtet

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i april/mai. Styret innkaller til årsmøte med sakspapirer vedlagt og med minst 14 dagers varsel. Innkallingen sendes via nettsiden www.revierhavnen.no og andre informasjonskanaler foreningen benytter, slik som nyhetsbrev pr. e-post, oppslagstavler på foreningens område, Facebook o.a.. Medlemmer som styret ikke har e-postadresse til, får innkallingen tilsendt pr. post..

Det skal ikke foretas utsett på det tidspunktet på dagen da årsmøtet finner sted.

Medlemmer med innskudd kan la seg representere ved fullmakt. Ingen enkeltperson kan representere mer enn 3 – tre – stemmer, herunder to fullmakter. Medlemmer uten innskudd og juniormedlemmer har møterett, men ikke stemmerett. Forslag, herunder endringer i vedtektene, som ønskes drøftet på årsmøtet, må være sendt styret innen 1. mars. Årsmøtet fastsetter refunderingsbeløp for styremedlemmer, styrets varamedlemmer og revisor.

På årsmøtet behandles:

 

 1. Dagsorden og fullmakter.
 2. Valg av ordstyrer, to referenter, eventuelt tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenning av innkalling.
 4. Referat fra forrige årsmøte.
 5. Beretning.
 6. Regnskap.
 7. Innkomne forslag.
 8. Budsjett.
 9. Valg (valgbar er medlem, ektefelle, partner og samboere med minimum 2 års samboerskap):
  a) Styreleder
  b) To styremedlemmer
  c) Tre varamedlemmer til styret
  d) Revisor, velges for ett år.
  e) Valgkomité, med tre medlemmer og to varamedlemmer, velges for ett år.

 

§ 15. Vedtektendring

Ved valg og alminnelige beslutninger gjelder simpelt flertall – i tilfelle stemmelikhet gjør styrelederens/møtelederens stemme utslaget. Forslag til endring av vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

Vedtektendringer kan bare behandles på ordinært årsmøte.

§ 16. Ekstraordinært årsmøte / medlemsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst 30 av foreningens medlemmer forlanger det, og skal avholdes innen 14 dager, med minst 8 dagers varsel. Innkalling med sakspapirer sendes via nettsiden www.revierhavnen.no og andre informasjonskanaler foreningen benytter, slik som nyhetsbrev pr. e-post, oppslagstavler på foreningens område, Facebook o.a.. Medlemmer som styret ikke har e-postadresse til, får innkallingen tilsendt pr. post.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøtet omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

Medlemsmøte avholdes så ofte styret finner det nødvendig.

§ 17. Utelukkelse fra foreningen

Ved brudd på foreningens regelverk (vedtekter og instrukser), og annen oppførsel som skader foreningen, kan et enstemmig styret beslutte å gi et medlem / medlemmene en advarsel.

Ved gjentatte eller alvorlige brudd kan et enstemmig styre beslutte om eksklusjon.

Advarsel og eksklusjon skal gis skriftlig til medlemmet. Før styret tar sin beslutning skal medlemmet / medlemmene først gis anledning til å uttale seg.

§ 18. Oppløsning av foreningen

Forslag til foreningens oppløsning behandles som vedtektsforslag. Forslaget kan bare behandles med 2/3 av det samlede medlemstall til stede. Hvis det tilstrekkelige antall medlemmer ikke møter, må forslaget behandles på ekstraordinært årsmøte innen tre måneder. Dette innkalles med 14 dagers varsel (poststempelets dato). På slikt ekstraordinært årsmøte kan forslaget behandles uansett antall fremmøtte medlemmer. Foreningens oppløsning avgjøres da med 2/3 flertall.

Eventuelle midler overdras til Sjøredningstjenesten (NSSR).